• การทดสอบเครื่องยนต์
 • ทดสอบเครื่องเลื่อยโซ่, เลื่อยยนต์
 • ทดสอบและตรวจสอบแรงม้า เครื่องโซ่ยนต์
 • ทดสอบการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์และรถยนต์
 • ทดสอบแรงม้า
 • ทดสอบสมรรถนะของปั๊มน้ำ
 • ทดสอบระบบปรับอากาศ
 • ทดสอบประสิทธิภาพหาการใช้พลังงานระบบทำความเย็น
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพและออกแบบหัวเผาในอุตสาหกรรม
 • ให้คำปรึกษาทางด้านพลังงาน, ความปลอดภัย และตรวจประสิทธิภาพการใช้ระบบไอน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
 • ทดสอบประสิทธิภาพของคูลลิ่งทาวเวอร์
 • ทดสอบการวิเคราะห์หาความแข็งแรงของเครื่องด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
 • วิเคราะห์ความแข็งแรงและอายุการล้าอุปกรณ์
 • วิเคราะห์ CHNSO MODE
 • ทดสอบความคืบ

ช่องทางการติดต่อ

โทร: –
Website: –

ดาวน์โหลด


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US