ห้องปฏิบัติการและวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับพื้นฐาน และเพื่อการวิจัยในระดับสูง ได้จัดให้บริการดังนี้

  • การวิเคราะห์คุณสมบัติอาหาร
  • การใช้เครื่องมือชุดปฏิบัติการ
  • การใช้เครื่องมือชุดบรรจุ
  • การใช้เครื่องมือ
  • การใช้เครื่องมือใน Work Shop
  • การทดสอบการกระจายอุณหภูมิในห้องเก็บสินค้า
  • การออกแบบข้อมูลผลิตภัณฑ์บนฉลาก
  • การทดสอบอาหาร
  • การสร้างเครื่องจักรต้นแบบ

ช่องทางการติดต่อ

โทร: 02-329-8356-8
Website: http://www.foodeng.kmitl.ac.th/

ดาวน์โหลด


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US