• การวัดเนื้อสัมผัส
  • การวัดคลื่น Near Infrared ของวัตถุ
  • การวัดปริมาณน้ำอิสระ
  • เครื่อง FT-NIR Spectrometer
  • วัดเกลือโดยใช้ Auto Tritation, ค่าวัดเนื้อสัมผัสอาหาร
  • เครื่อง Hot air oven

ช่องทางการติดต่อ

โทร: –
Website: –

ดาวน์โหลด


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US